Search
Close
Search
 
입학

모집 요강

입학

모집 요강

 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

       

       

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 

 

 

 

2021학년도 성균관대학교 영재교육원 모집요강 및 지원양식 다운로드 링크

 

2021학년도 성균관대학교 영재교육원 신입생 모집요강 

https://gte.skku.edu/eifg/community/notice.do?mode=view&articleNo=19205&article.offset=0&articleLimit=10

2021학년도 성균관대학교 영재교육원 지원 양식(지원서, 자기소개서, 추천서, 개인정보활용동의서 및 사회통합대상자확인서)

https://gte.skku.edu/eifg/community/notice.do?mode=view&articleNo=19206&article.offset=0&articleLimit=10